Ung heltidsstudent

För den unga heltidsstudenten väger bostaden tungt vid valet av universitet. Den vana konsumenten av utbildning förutsätter individuellt anpassad pedagogik och möjligheten att studera var som helst när som helst. Webbens digitala bibliotek utnyttjas frekvent, ny användarvänlig teknologi inkluderas löpande i paletten av verktyg och som synsvag utnyttjas även interaktiva specialhjälpmedel i studierna.
Heltidsstudenten nätverkar på ortens innovationshubar, liksom på virtuella mötesplatser och deltar gärna i internationella utbyten.
Som ung känns det naturligt att sätta samman sitt eget utbildningsprogram och krydda med en prenumeration på kurser av virtuella gästlärare.

Läraren mitt i livet

Läraren mitt i livet har både familj och karriär. Undervisning, forskning och fortbildande studier sker parallellt på en integrerad arbetsplats och tid finns till allt tack vare outsourcad administration.
Vår pedagog samverkar med andra lärosäten och institutioner. Inför nya kurser bokas resurserna direkt på nätet och även studenter som sällan besöker studieorten lockas till campus med interaktiv pedagogik och toppmoderna lokaler och utrustning.
Under hektiska dagar fokuserar läraren i universitetets concentration pods och under tågpendlingen har virtuella laborationer ersatt tetris som tidsfördriv.

Värdsledande lantbrukare

Den världsledande lantbrukaren lockas av universitetets globala nätverk och är stundtals inskriven bara för att trendspana. Lantbrukaren är 100% ansluten och beroende av lärosätets 5G-infrastruktur. Studierna sker primärt online och närvaron på campus vägs mot arbetsbelastningen i det egna företaget.
Gränsen mellan universitet och näringsliv är flytande; Lokaler bokas ofta per timma till egna work-shops. Forskning om 3D-printade reservdelar används på det egna lantbruket, som också levererar råvaror till restauranger och närbutiker på campus.
Intresset är stort för såväl grödor, som gröna byggnader och strävan är att det egna yrket ska automatiseras för att öka produktiviteten.

Jobbsugen utlandsakademiker

Vår jobbsugne utlandsakademiker vill göra karriär i en ny bransch och använder ett onlinebaserat analysverktyg för att optimera kursvalet mot arbetsmarknadens krav.
Under studietiden behövs en bostad för hela familjen och när själva kursutbudet är lättillgängligt online får andra mervärden stort inflytande över universitetsvalet; T.ex. social trygghet och bra förskola till barnen.
Utlandsakademikern pluggar främst i grupprum, på caféplatser och i universitetets professionella studiomiljöer. Informationsutbytet med kursarna sker ofta på sociala medier och samverkan leder bl.a. till att en ny kurs utvecklas på lärosätet.
Ny teknologi möjliggör deltagande i tvärvetenskaplig forskning i både det nya och före detta hemlandet. När projektet tar fart sänker akademikern studietakten i övriga kurser, för att sedan frysa pågående utbildning helt då en anställning erbjuds.

Campussamhället

Åtta symboler har placerats runt spelplanen i framtidsmodellen. De representerar samhällsfunktioner av betydande vikt för framtida campus och läromiljöer;
Stadsliv och nätverk, tradition & historia, forskning & näringsliv, fritid & aktiviteter, inspirerande bostadsmiljö, hållbarhet, kändisskap & renommé, samt integrerade kommunikationer.
 • STUDENTER FRÅN HELA SAMHÄLLET

  Alla finns i universitetsvärlden: Den unga heltidsstudenten, läraren mitt i livet, den världsledande lantbrukaren & en jobbsugen utlandsakademiker

 • UTBILDNING ÄR LÄTTILLGÄNGLIG

  Flertalet kurser är tillgängliga både online & på olika orter; Därmed avgör specialisering & andra mervärden universitetsvalet för utlandsakademikern

 • LÄGRE KOSTNAD FÖR UTBILDNING

  Heltidsstudenten har råd med attraktiv utbildning tack vare prisvärda bostäder på campus, distanskurser vid ett topp-universitet & ett utbytesstipendium

 • SKALBAR UTBILDNING

  Utlandsakademikern varierar sin studietakt under olika perioder & fryser pågående utbildning när en anställning erbjuds

 • STADSLIV & NÄTVERK

  Studieortens utbud av stadsliv, informella studie- & mötesplatser, socialt nätverk & service är en viktig del av campus

 • TOPPMODERNA LOKALER & UTRUSTNING

  Läraren noterar att fler & bredare studentgrupper lockas till campus i takt med att utbudet av specialiserade lokaler & toppmodern utrustning ökar

 • NYA KRAV PÅ BOSTÄDER

  Utlandsakademikern behöver en studentbostad för hela familjen när utbildningen ska kompletteras för att möta nya nationella krav

 • DIGITALISERADE LÄROSÄTEN

  Online-utbildning ökar möjligheten för den världsledande lantbrukaren att från hemmet studera vid något av världens toppuniversitet

 • INDIVIDUELL PEDAGOGIK

  Den unga heltidsstudenten tog universitetspoäng redan på gymnasiet tack vare digitaliserad utbildning med anpassning till individens förmåga

 • TRADITION & HISTORIA

  Tradition, historia & klassiska universitetsbyggnader har ett fortsatt starkt värde i universitetets varumärkesbyggande

 • KONTINUERLIG DIFFERENTIERAD UTBILDNING

  Läraren mitt i livet har både familj & karriär; Undervisning varvas med forskning & kompletterande studier för att upprätthålla kompetensen

 • UNIVERSITET & NÄRINGSLIV SAMARBETAR

  För lantbrukaren är gränsen mellan näringsliv & universitet flytande när utveckling av näringsverksamhetens metodik sker genom forskning

 • VIRTUALISERADE LABORATIONER

  Läraren utför laborationer under tågpendlingen mellan arbetet & hemmet; Serverbaserad mjukvara ger omedelbar analys & feedback

 • GLOBAL KONKURRENS OM STUDENTER

  Universitetets nätverk av internationella forskare attraherar den världsledande lantbrukaren

 • FORSKNING & NÄRINGSLIV

  Vikten av forskning & väletablerad kontakt mellan lärosäte & näringsliv ökar med stegrande teknikutveckling & föränderliga krav på kompetens

 • KORTARE TID PÅ CAMPUS

  Läraren mitt i livet undervisar i flera interaktiva kurser när barnen är små & möter nya studentgrupper som endast tillfälligtvis besöker campus

 • INTERAKTIVA HJÄLPMEDEL

  Heltidsstudenten har nedsatt syn, men kan studera på lika villkor tack vare interaktiva hjälpmedel

 • UTBILDNINGEN UTVECKLAS STÄNDIGT

  Utlandsakademikern samverkar med andra studenter i det sociala nätverket & är delaktig i att lärosätet skapar en ny kurs för att möta gruppens behov

 • UTBILDNING NÄR DU VILL

  Lantbrukaren utnyttjar digitaliserade kurser för ökad flexibilitet & påbörjar nya studier när arbetsbelastningen i näringsverksamheten är låg

 • FRITID & AKTIVITETER

  Fritidsaktiviteter, kultur & träningsmöjligheter blir viktigare inslag på campus i takt med att utbildningar & kurslitteratur digitaliseras

 • 8 S KONCENTRATION 6 H INTERAKTION

  Mikrofoner & akustiska hjälpmedel möjliggör att läraren kan hålla i mikroföreläsningar & grupparbeten parallellt i en & samma lokal

 • EFFEKTIVISERAD ADMINISTRATION

  Läraren får mer tid till pedagogiken & studenterna tack vare outsourcad digital hantering av kursmaterial, tentor & inlämningsuppgifter

 • DIGITALA LÖSNINGAR PÅ FYSISKA PROBLEM

  Med hjälp av virtual reality kan lantbrukaren inte bara delta i undervisningen från hemmet, men också styra produktions-utrustningen från campus

 • VIRTUELLA GÄSTLÄRARE

  Virtuella gästspel av internationella toppnamn under laborationer & workshops bidrar till den unga studentens universitetsval

 • INSPIRERANDE BOSTADSMILJÖ

  Inspirerande, uppkopplade & prisvärda bostäder blir avgörande i valet mellan olika studieorter för många studenter & forskare

 • KOMPETENS VIKTIGARE ÄN HÖGSKOLEPOÄNG

  Utlandsakademikerns kursval optimeras för arbetsmarknadens förutsättningar av ett onlinebaserat analysverktyg

 • INFORMELLA LÄROMILJÖER

  Den unga heltidsstudenten förutsätter att bostaden, tågvagnen, kontoret & caféet är integrerade studiemiljöer på campus

 • MOLNET & BIG DATA

  Nya möjligheter att analysera & samköra tillgängliga data från fleråriga studier driver utvecklingen på lantbrukarens fakultet

 • ADAPTIVA BYGGNADER

  Förmåga att lätt förändras över tiden kännetecknar beständiga campusbyggnader; heltidsstudenten imponeras när lärosalar konverteras till grupprum

 • HÅLLBARHET

  Social, ekonomisk & ekologisk hållbarhet genom samverkan, spetsteknologi & god fysisk planering framtidssäkrar campus utbildningsmiljö

 • VANA ATT KONSUMERA

  Den unga studenten har för vana att påbörja flera kurser samtidigt för att därefter hoppa av flertalet

 • DIGITALA VÄRLDEN DEN NORMALA

  För utlandsakademikern är campus lika mycket online som offline; Mycket av informationsutbytet sker i de sociala medier där kursarna 'hänger' & pluggar

 • INSKRIVEN FÖR ATT TRENDSPANA

  I perioder är lantbrukaren inskriven vid universitetet för att trendspana, inte för att ta poäng

 • ALLT ÄR ANSLUTET

  Möjligheten att vara uppkopplad överallt gör att lantbrukaren kan arbeta & studera med överlappande scheman

 • KÄNDISSKAP & RENOMMÉ

  Att bjuda in, attrahera & nätverka med toppnamn bland akademiker & näringsliv stärker campus profil i den digitaliserade globala konkurrensen

 • INTEGRERAD INNOVATIONSHUB

  Heltidsstudenten besöker regelbundet naturliga mötesplatser där studerande & yrkesverksamma umgås & utbyter erfarenheter

 • CONCENTRATION PODS

  Läraren uppskattar ljuddämpade concentration pods lika mycket som studenterna; I den öppna läromiljön är behovet stort av att finna tysta platser

 • BOSTADEN ÄR STUDENTSTADEN

  För den unga studenten är bostadsmiljön en viktig aspekt med att bo på campus; Det personliga nätverket väger tungt, liksom det problemfria boendet.

 • INTEGRERAD KOMMUNIKATION

  God infrastruktur för persontransport & nära integrerad kollektivtrafik ökar upptagningsområdet & håller campus vid liv dygnet runt

 • FORSKNING & TEKNIK-UTVECKLING SAMVERKAR

  Läraren konstaterar att snabb teknikutveckling & kontinuerlig forskning tillsammans förändrar arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens

 • PROGRAM- UTBILDNINGEN UTMANAS

  Den unga heltidsstudenten föredrar att skräddarsy sin kursplan för att möta en föränderlig arbetsmarknad

 • KARRIÄRBYTE BLIR VANLIGARE

  Den jobbsugna utlandsakademikern kompletterar sina kunskaper för att göra karriär i en ny bransch när efterfrågan på arbetsmarknaden förändras

 • AUTOMATISERING FÖRÄNDRAR MÅNGA YRKEN

  För att bli mer konkurrenskraftig eftersträvar den världsledande lantbrukaren att det egna yrket ska automatiseras

 • LOKALER FÖR INTERAKTIV UNDERVISNING

  Interaktiv undervisning minskar behovet av föreläsningssalar & utlandsakademikern nyttjar främst grupprum, caféplatser & sittgrupper på campus

 • CAMPUS ÖPPET DYGNET RUNT

  Heltidsstudenten utnyttjar att campus är öppet dygnet runt tack vara modern teknik som rörelsesensorer, larmsektionering & inloggning till lokaler

 • FLEXIBEL UTHYRNING AV LOKALER

  Lantbrukarens näringslivsnätverk bokar ofta universitetets lokaler per timma för work-shops & aktiviteter

 • ANPASSNINGSBARA RESURSER

  När kommande kurser planeras kan läraren reservera & konfigurera lokaler, specialutrustning & it-resurser direkt i lärosätets online-verktyg

 • PRENUMERATION PÅ UTBILDNING

  Heltidsstudenten prenumererar på kurser som ges av en känd profil vid ett av världens toppuniversitet

 • SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

  Läraren höjer relevansen på fakultetens forskning genom att samarbeta med flera lärosäten & utnyttja databaser över aktuella forskningsprojekt

 • NYA GRÄNSSNITT FÖR DIGITAL & FYSISK VERKLIGHET

  Nya gränssnitt för digital & fysisk verklighet närmre varandra; Lantbrukaren bygger en databas med reservdelar som 3d-printas vid behov på gården

 • TVÄRVETENSKAPLIG FORSKNING

  Global teknik- & kommunikations-utveckling ger utlandsakademikern möjlighet att delta i tvärvetenskaplig forskning med både sitt nya & före detta hemland

 • VIRTUELLA MÖTEN

  Heltidsstudenten har, förutom kontakt via sociala medier, även virtuella möten i realtid med lärare & studenter på andra orter

 • INTEGRERAD STUDIE- & ARBETSPLATS

  Läraren ser det som en framgångsfaktor att campus utvecklas till en inkubator, där både studier & unga företag kan leva sida vid sida under samma tak

 • GRÖNA BYGGNADER

  Klimatsmarta byggnader är en förutsättning för att skapa den typ av moderna & hållbara miljöer som lockar den världsledande lantbrukaren

 • NYA KRAV PÅ SERVICE

  Utlandsakademikern prioriterar service på campus högt; Bra barnomsorg, liksom laddstationer för it-utrustning & bilpoolens elbil

 • FYSISK & SOCIAL TRYGGHET

  Utlandsakademikern uppskattar tryggheten i blandade campusområden med bostäder & närservice, liksom i byggnader med digital passagekontroll kvällstid

 • RESTAURANGER & NÄRBUTIKER

  Utbudet av restauranger & närbutiker drar mycket folk till campus, något som inspirerar lantbrukaren att börja leverera livsmedel till en av butikerna

 • ANVÄNDAR-VÄNLIGHET

  Ny användarvänlig teknologi inkluderas löpande i den palett av verktyg som heltidsstudenten använder dagligen

 • 5G DIGITAL INFRASTRUKTUR

  Lärosätets satsning på 5g är viktigt för lantbrukaren, vars studier är beroende av trådlös bandbredd & konstant uppkoppling

 • DIGITALA BIBLIOTEK

  Den unga studenten saknar förståelse för tanken att köpa kurslitteratur; Informationen bör finnas online & litteratur kan leasas digitalt

 • PROFESSIONELLA STUDIOMILJÖER

  Ett av skälen till att utlandsakademikern besöker universitetet kvällstid är för att använda skolans studios för inspelningar, redigering & vr-möten

 • ÖPPENHET MELLAN AVDELNINGAR

  Kontinuerliga samarbeten leder till att flera institutioner vill samverka kring de nya studiehubar som läraren är med & utvecklar

Genomförda exempel på framtidstrender

Dd7s8tCSDHE

Minerva School – Active Learning Forum: A New Way To Learn

Minerva är ett digital elituniversitet där studenterna bor tillsammans men all undervisning sker online. I denna film får vi se hur deras plattform Active Learning Forum tar pedagogik till nästa nivå samt bidrar till en demokratisering och jämställd utbildning.

IYpovgka-9Q

Labster – Reimagining Education with Virtual Reality

Virtual reality är ett konkret exempel på hur teknik kan utveckla utbildning och forskning. I denna film får vi se en presentation om företaget Labster som skapat ett digitalt laboratorium med världsledande instrument och verktyg i en VR-miljö.

RgAbTlre_8M

HarvardX Anthem – 2014 Edition

HarvardX är ett strategiskt initiativ där lärare har möjlighet att bygga och skapa online-material till både online-baserade kurser men även till traditionella campus-baserade kurser. I denna rafflande film får vi se hur HarvardX skapar banbrytande utbildning och forskning inom online-pedagogik.

7pYwGpKMXuA

Press conference: edX announcement

edX är en leverantör av MOOC-kurser (Multi Open Online Course) och levererar onlin-baserade kurser på universitetsnivå inom ett brett spektrum av discipliner, inklusive vissa kurser utan kostnad. EdX startades som ett samarbete mellan MIT och Harvard och i denna film får vi se presskonferensen då det lanserades.

XPEhtrFVd2s

TEDx – Disrupting Class with Michael B. Horn

Michael Horn är en välkänd profil som talar och skriver om framtiden för utbildning och arbetar med en portfölj av utbildningsorganisationer för att förbättra livet för varje elev. I denna film berättar han om de disruptiva krafter som online och digitalt har för utbildning.

3zYNsL9Oolw

Coursera – Introduction

Coursera är en leverantör av MOOC-kurser (Multi Open Online Course) och levererar onlin-baserade kurser på universitetsnivå inom ett brett spektrum av discipliner, inklusive vissa kurser utan kostnad. I denna film får vi se en kort introduktionsfilm om MOOCar och Coursera.