OpenStudio arkitekter

Login

Fredriksborg situationsplan

Fredriksborg
Nya bostäder

Med nya hyresbostäder vill Svenska Hus länka samman fastighetens historiska industrimiljö med angränsande bostadsområden och park. Visionen är att förvandla kvarterets otydliga stadsrum till ett kvarter som öppnar upp och samlar olika verksamheter med bostäder.

Fredriksborg flygbild

Konceptet bygger på att skapa en ny identitet och länka samman kvarterets industribebyggelse från sekelskiftet med de angränsande och ganska anonyma bostadsområdena. I förlängningen av Smålandsgatan rivs det äldre huset för att tillskapa en öppen kvartersstruktur. De nya volymerna placeras så att en ny gatustruktur uppkommer där de befintliga husen blir stommen. Nya gator med entréer och lugna större bostadsgårdar. Gavlarna fungerar som trygga ögon på det trafikerade cykelstråket Heleneholmsstigen och mot den befintliga industrifastigheten.

Fredriksborg idag

Befintlig situation.

Fredriksborg steg 1

Kvarteret öppnas upp då en del rivs.

Fredriksborg steg 2

Nya gaturum skapas med de nya volymerna.

Fredriksborg steg 3

Taken ger den nya bebyggelsen en stark karaktär.

Området kommer präglas av det gröna med sina bostadsgårdar, varav en i direkt förbindelse med tomtens befintliga äldre trädgård. Grönskan dominerar både kring Heleneholmsstigen liksom åt norr där en ny allmän park skapas.

Fredriksborg gatan

Kvarteret har ett relativt centralt läge i Malmö och områdets bebyggelse har stor variation, med småhus, flervånings bostadshus, industrier, butiker och en teater. Området behöver en injektion, men har samtidigt stor potential tack vare mixen av funktioner.

Det gamla väveriet vid Ystadvägen har genom åren byggts till och kommit att forma den sammanhängande industribebyggelse som idag dominerar platsen. En brokig, vacker och karaktärsstark miljö som behöver mötas av nya starka volymer. De tillkommande bostadshusen ges en sned nock, dels för att på ett ödmjukt sätt möta den befintliga bebyggelsen men också för att ge en variation åt Heleneholmsstigen. Gavlarna riktar sig åt olika håll och skapar variation. De karaktäristiska gavelmotiven blir ett samtida uttryck som möter upp såväl kvartersstrukturen åt nordväst som Seveds lamellhus med tidstypiska sadeltak. Husens våningshöjd blir 4 till 5 våningar och bidrar till variation.

Fredriksborg ystadv

Som byggherre driver SvenskaHus den inspirerande grundtanken om att bevara industribebyggelsen och komplettera området med små lägenheter till ungdomar och den unga familjen.