OpenStudio arkitekter

Login

Snickaren

Snickaren
En fantastisk plats för fler

Efter vinst i den inbjudna tävlingen om kvarteret Snickaren 3 i Lund har OpenStudio arkitekter och LKF arbetat med att ta projektet från detaljplan och tävlingsprogram till de två bostadshus som nu är byggda. Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett arkitekturpris som premierar god byggd miljö. Open Studio var senast i final med AF Bostäders studentbostäder BoKompakt och i år tävlar vi i finalen med LKF Snickaren i Lund; Ett projekt som formsäkert kombinerar hyreslägenheter och förskola i ett grönskande 50-talsområde, med samtida grepp omtolkar områdets historiska kvaliteter och visar att välgestaltade vardagsprojekt har relevans i arkitekturdebatten.

Snickaren

Foto: Open Studio, vy från parken i sydväst

Att smälta in och vidare utveckla vackra befintliga byggnadsvolymer.

Vår inspiration i projektet Snickaren kommer från ett ovårdat buskage på platsen och de omkringliggande snälla 50-tals gavlarna. Första gången vi kom dit var det bara ett stort buskage och där satt en man och drack något ur en brun pappåse. Lite ruffigt men samtidigt hade mannen koll, det var en fantastiskt fin plats men det var tydligt att där fanns plats till mer. Här borde det gå att både snygga till platsen och bygga några schysta hus.

Snickaren

Konceptskiss

Bygga vidare på existerande gavelmotiv och därmed bli en del i en förhållandevis homogen front mot parken.

Snickaren utvecklar det befintliga stadsrummet genom att vara respektfull och lekfull på samma gång. De värden som finns i den lokala närmiljön: det omsorgsfulla gula teglet, byggnadernas möten med det gröna rummet och de ljusa kvadratiska fönstren, plockas upp och framhävs i den nya bebyggelsen. Istället för att vara historiserande, väljer Snickaren att inspireras av det äldre för att skapa nytt. Det gula teglet är en tydligt modern sort, där vår tids hantverk får lov att ta plats och avläsas i stadsbilden. Volymerna knäcks varsamt för att markera ett nytt inlägg i närmiljön, samtidigt som de anpassar sig till den kringliggande skalan och möter parken med gavelmotiv lika den äldre bebyggelsen. Fasaderna återanvänder de kvadratiska fönstren, men placerar dessa på varierande höjd för att skapa olika rumsligheter i lägenheterna och skänka ett livfullt uttryck åt fasaden.

Snickaren

Foto: Open Studio

Att zick-zack för att bevara befintliga träd. Att zick-zacka för att dela av volymerna utan att skapa köldbryggor.

En betydande del av våra projekt är förtätningar i våra skånska städer. Vi har stor tro på staden och det fina i att kunna gå och cykla i sin vardag. Av denna anledning har vi under flera år byggt upp en databas över över byggbar mark centralt i våra städer. Vi frågar oss - Varför står det inte ett hus där? Bokför det och visar sedan vår översikt för fastighetsutvecklare. Vi tänker att detta är vårt kraftigaste bidrag till utvecklingen av regionen. Vi drar ett strå till det hållbara samhället genom vårt förtätnings fokus. Snickaren är ett sådant projekt.

Bild där man börjar se den varierade fönstersättningen och de stora fönsterna till en av förskoleavdelningarna.

Snickaren

Foto: Open Studio

Pontus Åqvist och Mikael Nordvall har utvecklat detaljplanen för Snickaren 3 och efter en inbjuden tävling under 2014 gav LKF OpenStudio förtroendet att rita byggnaderna, med hyreslägenheter och en förskola.

Snickaren

Modellfoto från detaljplaneskedet

På en fantastisk plats mitt i en grön och homogen miljö kommer snart över hundra nyinflyttade Lundabor kunna njuta av en ljus, grön och fridfull bostadsmiljö.

Utmed ett långsmalt grönstråk på väster i Lund ligger ett fint område med tegelhus från 50-talet. De befintliga husen vänder sina gavlar mot parkområdet, men rytmen bryts där en utdömd tvätteribyggnad har satt sig på tvären. Genom att riva tvätteriet och gallra i grönskan kan två nya husvolymer passas in som en saknad pusselbit.

Snickaren

Modellfoto från detaljplaneskedet

Snickaren

Foto: Open Studio

Med sin storlek och slankhet förhåller sig våra nya byggnader till det befintliga och med sitt formspråk berättar de något om vår tid. Via arbetar med både anpassning och nya arkitektoniska grepp i en mycket välfungerande miljö.

Snickaren

Förstora Typplan

Snickaren

Förstora Bottenvåning

Snickaren

Foto: Open Studio

Närbild på balkong med blank plåtfront och glasade sidor.